דבר הרב – ניסן תשס"ט

אנו נמצאים בחודש ניסן "החודש הזה יהיה לכם וכו.." וידוע הרש"י הראשון על פרשת בראשית שהתורה היתה צריכה להתחיל מהחודש הזה לכם – עיקר ענינה של מצוה זו שעם ישראל מונה ללבנה הוא ללמד אותנו על כח החידוש כמו הלבנה שמתחדשת כל פעם כך יהודי צריך להתחדש וכח החידוש מגיע ע"י התבוננות במעשה בראשית ולהבין שאין דבר נעשה מאליו וע"י הלבנה יהודי מגיע להבנה זו וממילא גם לכח החידוש שמונח בלבנה משא"כ השמש שהיא תמיד נראית באותו מסלול ועם כל זה ה' יתברך נתן לנו את המצווה הנדירה של ברכת החמה שפעם ב-28 שנים החמה מגיעה לאותה נקודה ובאותה שעה כמו בשנת הבריאה, כדי שנבין שגם החמה היא לא דבר שח"ו מובן מאליו.

והנה מוטל עלינו להתבונן בייחודה של ברכה זו והנה כתב חכם יעקב חי מילדולה וז"ל: אופן תנועת צבא השמיים כוכבים ומזלות ומהלכם, יעידו ויגידו על מציאות הקל יתברך שמו. והוא המניע והמנהיג הגלגל בכח שאין לו הפסק כי כל תנועה טבעית הבאה מצד עצמה ואין מכריח בה אי אפשר שתהיה בהיקף ובקו עגול, אלא בקו ישר ופשוט. כי התנועה העגילות הלא היא מוכרחת מהמניע והמסבב ובלעדיו יתבטל הסיבוב. ועינינו רואות היקף המאורות סביב על מרכזם המרחק מסודר בסדר נכון בלתי שנוי כלל, מן היום שנבראו ועד ימי כל הארץ. אשר על כן עלינו לשבח לאדון הכל, שבראם ומנהיגם בכל יום תמיד, בכח שאין לו סוף, בחכמה נפלאה, יתברך שמו ויתרומם זכרו, לעולמי עולמים"

פירוש הדבר דע"י התבוננות במהלך השמש אנו רואים וחשים איך השגחת ה' מלווה את כל הבריאה כולה היות ודבר שנעשה סתם חלילה לא יוכל ללכת בצורה של עיגול ובצורה מדוקדקת וא"כ, אם אנו רואים איך שהשמש הולכת בצורה מדוקדקת כ"כ זה אמור לעורר אצל כל יהודי ההרגשה האמיתית של אמונה טהורה וכמאמר הפס': " ייראוך עם שמש" ומבואר בספרים שע"י ברכה זו אנו מבטלים כח קליפה עצומה וממשיכים כח הקדושה!

ומבואר בספר "עטרת ישועה" דזה הפירוש כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים והוקשה לו לרב יצחק הלא ישראל מונין ללבנה, אם כן היה צריך להיות פתיחת התורה במצוה של 'החודש הזה לכם' שהוא קידוש לבנה, והתורה הוא בשביל ישראל. ומאי טעם פתח ב'בראשית' שהוא רומז לקידוש החמה, כמו שמברכין בשעת קידוש החמה ברכת 'עושה מעשה בראשית'.
ומתרץ,משום 'כח מעשיו הגיד לעמו', היינו כל הכ"ח שנים מברכין ברכת החמה להורות אר על ידי ברכה זו יש כח לישראל לקבל השפעה מעצמם, לא על ידי אומות העולם שמונין לחמה שהוא משפיע, רק ל'תת להם נחלת גויים', הוא החמה שהוא 'נחלת גויים', זה הכח ניתן לישראל שיהיו הם משפיעים, ואומות העולם יקבלו רק התמצית ופסולת, וזה 'עיני כל' עולה 'חמה לבנה', כי חמה משפיע ללבנה, 'ואתה נותן להם את אכלם בעתו' היינו בעת קידוש החמה אתה נותן להם את אכלם שיקבלו בעצמם הפשעה, על כן 'בעתו' עולה 'קידוש החמה', וזו 'פותח את ידיך' היינו ב' פעמים 'יד' עולה כח , רומז על כח שנים, נותן לישראל הכח שיקבלו בעצמם השפעה.
והנה בזמן כ"ח שנים שמקדשין החמה פעם אחת, מקדשים הלבנה שמו פעמים, כי יב חדשים בכל שנה, כח פעמים יב עולה של"ו, ובכח שנים יש יו"ד חדשי העיבור, עם של"ו עולה שמ"ו, כמספר שמקדשין הלבנה בכח שנים. ועל ידי זה נשפע שובע ושפע מן קידוש החמה בכל כ"ח שנים, העולה ב' פעמים י"ד.
פסולת דהיינו דאמנם אנו מונין ללבנה ואור הלבנה הוא בעצם מהשמש אבל ע"י כח ההתבוננות וברכת החמה אנו מקבלים ההשפעות בצורה ישירה ולא ח"ו דרך אומות העולם. והם מקבלים רק השיריים.
וברכתנו שנזכה באמת להתבונן במעשה בראשית ולהתעלות במדרגות האמונה וע"י זה להתחדש כלבנה ושנזכה להיות משפיעים ולא מושפעים ח"ו ושהגויים יקבלו רק את התמצית ואת הפסולת.

כתבות נוספות:

תוכניה ערב שבועות תשע"ו

לבחור בחיים של כוח! סדנה חדשה במדרשת שבילי השושנים

מסיבת פורים תשע"ו במדרשיית שבילי השושנים

טבת תשע"ו- מדרשת שבילי השושנים

תוכניה למדרשת שבילי שושנים חודש כסלו תשע"ו

תוכניה של שבילי השושנים לחודש אלול תשע"ה

תוכניה של מדרשת שבילי השושנים לחודש תמוז תשע"ה

הרצאות בחודש תמוז תשע"ה במדרשת שבילי השושנים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *