שו"ת מבית ההוראה – אלול תשע"א

שאלה: אדם שחזר מהים גילה שנעלי הקרוקס שלרגליו אינם שלו והוא לקחם בטעות בשל דמיונם הרב לשלו האם יכול להשתמש בהם בהנחה שחברו ישתמש בשלו?

תשובה: מבואר ( בחו"מ קל"ו סע' ב') דראובן שנתחלפו לו כליו במקום ציבור אינו רשאי להשתמש בהם וכשיבוא בעל החפץ ויתן סימן חייב להחזיר לו שאין אנו מניחים שפלוני המאבד לקח את כליו של ראובן והוא משתמש בהם שעל כן יהא מותר לראובן להשתמש בכליו של פלוני שמא אותו פלוני לא לקח את כליו של ראובן
ועיי"ש: בכסף הקדשים דדן במי שאינו מוצא מנעליו בבית המרחץ אם מותר לו לקחת מנעלים אחרים שנשארו שם מתוך הנחה שהמאבד לקח את שלו והשאיר אלו במקומן דאפשר דאם המנעלים שוים באיכותם שהראשון מקנה מנעליו שלו למי שהוא נטל מנעליו משום דצער גדול לילך בלי מנעלים או דמתוך שיכול להיות שהלוקח הראשון לא יגלה כלל שהוא החליף הוא לא ימחל על השימוש בהם והם אסורים על השני ומצדד לאיסור.

ולכן במקרה הנ"ל אם כשלקח היו באותו מקום ב' זוגות נעליים ולקח בטעות את של חברינו בחושבו שהם שלו איכא כמה ספיקות, דשמא חבירו כשיגלה דנעליו נעלמו לא יקח את שלו ואף דנאמר כשלקח היו באותו מקום זוג אחד ומסתבר דחבירו לקח את שלו מ"מ אפשר דלא יודע לו כלל שיש כאן חילופין בשל דמיונם הרב, ומשו"כ לא מחל על השימוש בחפץ שלו. וגם אם לאחר זמן יוודע לו טעותו ומימלט מתייאש מ"מ כייון דבשעה שלקחם לא נודע לו דבר טעותו חשיב כיאוש דלא מדעת דלאו שמיה יאוש. ודינו במקרה זה דאם לנעלים איכא סימן צריך להכריז ואם ליכא בהם סימן יהיה מונח עד שיבוא אליהו(הו"מ ס' רסב).

כתבות נוספות:

תוכניה ערב שבועות תשע"ו

לבחור בחיים של כוח! סדנה חדשה במדרשת שבילי השושנים

מסיבת פורים תשע"ו במדרשיית שבילי השושנים

טבת תשע"ו- מדרשת שבילי השושנים

תוכניה למדרשת שבילי שושנים חודש כסלו תשע"ו

תוכניה של שבילי השושנים לחודש אלול תשע"ה

תוכניה של מדרשת שבילי השושנים לחודש תמוז תשע"ה

הרצאות בחודש תמוז תשע"ה במדרשת שבילי השושנים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *