שו"ת מבית ההוראה – סיון תשע"א

שאלה:

על הכיריים עמדו שני סירים. באחד התבשל בשר ובשני דגים. כשהרימה בעלת הבית את המכסים כדי לבחון את התקדמות הבישול, טעתה והחליפה ביניהם: את סיר הבשר כיסתה במכסה הדגים ואת הדגים במכסה הבשר. רק כעבור עשר דקות גילתה שהחליפה את המכסים. מה דין התבשילים? והאם הכלים טעונים הגעלה?

תשובה:

"קיי"ל "חמירא סכנתא מאיסורא" (סכנה, הרי היא חמורה מאיסור), ולכן  יש להיזהר שלא לאכול בשר עם דגים ביחד, וכמו כן אין לבשלם או לצלותם או לאפות אותם יחד. ואם בישלם ולא היה באחד מהם פי שישים כנגד חברו, המאכל אסור, וגם הכלי צריך הגעלה. (יו"ד ס' קט"ז סע' ב' ובפת"ש שם)

וי"א דאין צריך להגעיל את הסיר אלא להמתין 24 שעות בלא שימוש (כף החיים אות י"ג)

רוטב דגים או בשר חשיב כעקרו של מאכל לדין הנ"ל, ובאשר לזיעת אוכלין או משקין (אדים העולים מתבשיל והופכים לטיפות) האם חשיבי כעיקרו של מאכל אם לאו, דנו הפוסקים וראוי להחמיר, להחשיבו כגוף מאכל. (שו"ת מהרש"ם ח'א ס' צ"ב, שו"ת יביע אומר ח"ה יו"ד ס"ז)

אולם במקרה דידן יש להתיר התבשילים. דאף שיש זיעה הנוטפת מהמכסה לסירים. מ"מ מצד הזיעה בשעת ההחלפה י"ל דמסתמא יש שישים. ובאשר לזיעה המתחדשת תוך כדי בישול אין לאסור. דחשש סכנה איכא רק בממשו או טעמו של איסור. אבל בטעם הבלוע בסיר ליכא לחוש לסכנה. דמשו"ה שרי לבשל דגים בסיר בשרי בן יומו. וברור איפה שאין הכלים צריכים הגעלה.

 ~

שאלה:

הרואה את חברו שנרדם על הספר האם עליו להעירו משום ביזיון הספר?

תשובה:

בספר חסידים קטן (לר' משה הכהן) כתב דאסור לישון על ספר. חדא דאתה עושהו כר וכסת, ומצוות לא ליהנות ניתנו. ועוד שתוריד רירך עליו, ואין לך ביזיון יותר גדול מזה, ועליהם נאמר כי מכבדי אכבד.

כמו כן מובא בשו"ת "שלמת חיים" סי' תקס"ו, לגבי מי שנתנמנם על הספר בדרך לימודו, האם צריך להקיצו כדי שלא ישתמש בספר במקום כר לראשו, או"ד דהוא דרך לימודו וכצורך לימודו חשיב. והשיב ע"ז דא"צ להקיצו. והביא שבפיוט "להחיותך בטללי שינה" מרבי יחיאל מפריז, שהקב"ה מחיה מתים בקצף היוצא מפי הלומדי תורה, כשנרדם על הספר. וכן בס' "גנזי הקודש" הביא בהערותיו בשם הגר"נ קרליץ שליט"א, דאם נרדם על הספר לאונסו, ליכא איסור. ובמה שישן עוד, לא מתעורר כאן ביזיון חדש, ודמי לנרדם מחוץ לסוכה שא"צ להעירו. וכן מה שהקב"ה מחיה מתים בקצף היוצא וכו' זה דוקא בנרדם לאונסו.

ומסקנתו דהרואה אדם שנרדם על ספר אם יכול לשמוט את הספר מתחתיו מבלי שיתעורר ישמטנו מתחתיו, אך אם חושש שיתעורר יניחנו כך.

כתבות נוספות:

תוכניה ערב שבועות תשע"ו

לבחור בחיים של כוח! סדנה חדשה במדרשת שבילי השושנים

מסיבת פורים תשע"ו במדרשיית שבילי השושנים

טבת תשע"ו- מדרשת שבילי השושנים

תוכניה למדרשת שבילי שושנים חודש כסלו תשע"ו

תוכניה של שבילי השושנים לחודש אלול תשע"ה

תוכניה של מדרשת שבילי השושנים לחודש תמוז תשע"ה

הרצאות בחודש תמוז תשע"ה במדרשת שבילי השושנים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *